ثبت نام اولیـه

فرم ثبت نام اولیه نهادهای ثالث جهت اتصال به سند باکس شاهین

—— نام سرویس استعلامی ——

 —— نام سرویس  پرداخت ——

 —— سایر سرویس‌های مورد نیاز ——

 —— سایر سرویس‌های مورد نیاز ——

————

1 + 1 = ?