خدمات دو طرفه

خدمات دو طرفه مورد استفاده نهاد های ثالثی هستند که قصد کار کردن با حسابهای خود را دارند. به عنوان مثال شرکتهایی که در نرم افزارهای حسابداری خود قصد پرداخت حقوق کارمندان از حساب شرکت را دارند. در این نوع سرویسها صاحب حساب، خود نهاد ثالث می باشد.

دوطرفه