خدمات سه طرفه

خدمات سه طرفه سرویس‌های متفاوتی هستند که در آنها نهادهای ثالث از طرف یک کاربر نهایی و بر روی حساب آن کاربر سرویسی را انجام می دهند. به عنوان مثال، کاربری که از برنامه کاربردی یک نهاد ثالث استفاده می کند، می تواند به آن برنامه مجوز دسترسی به حسابش را جهت استفاده در سرویسهای مشخصی بدهد. این سرویسها از آنجا که صاحب حساب در هنگام انجام تراکنش حضور ندارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

خدمات سه طرفه
دوطرفه