سرویس‌های استعلامی

ردیف نام سرویس استعلامی
1 دریافت اطلاعات اولیه مشتری
2 دریافت اطلات کامل مشتری
3 دریافت لیست حسابها
4 دریافت لیست تسهیلات
5 دریافت لیست دسته چکها
6 دریافت جزئیات حساب
7 دریافت جزئیات وام
8 دریافت صورتحساب
9 دریافت مانده حساب
10 دریافت صورتحساب تسهیلات
11 دریافت وضعیت چک