فرآیندهای شاهین

 1) مذاکره و جذب / 2) اتصال به سندباکس / 3) انعقاد قرارداد / 4) اتصال به محیط عملیاتی / 5) پشتیبانی
فرایندهای شاهین